سکسولوژی |امیزش جنسی |

سکسولوژی

مطالعه علمی جنس و جنسیت می تواند از دوره یونانی کلاسیک در دنیای غرب و قبل از آن در دنیای شرقی ترسیم شود.
سکسولوژی به مطالعه علمی جنسیت انسان اشاره دارد. شامل تولید مثل، حقوق و رضایت جنسی، جنسیت و تنوع جنسیتی و پاسخ های بهداشتی افراد به چالش های بهداشت جنسی است. مطالعه عشق، احساسات جنسی، روابط انسانی، واکنش جنسی ، رفتار جنسی، عملکرد جنسی، لذت جنسی و تحقق بخشیدن به تلاش های نسبتا اخیر در مطالعه علمی جنسیت است.


نگرانی های جنسیتی مرتبط با سلامت بدن و ایمنی جنسی
نیاز به رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی برای شناسایی زودهنگام مشکلات جنسی (به عنوان مثال بررسی های منظم و غربالگری سلامت، خود اسکن سینه و بیضه).
نیازمند آزادی از تمام انواع اعمال جنسی و خشونت جنسی (از جمله تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت).
نیاز به آزادی از ختنه بدن (به عنوان مثال ختنه زنانه).
نیاز به آزادی از قراردادن یا انتقال بیماری (از جمله HIV).
نیاز به کاهش پیامدهای جنسی از ناتوانی های جسمی و روانی.
نیاز به کاهش تاثیر در زندگی جنسی در شرایط پزشکی و جراحی و یا درمان.

نگرانی‌های جنسی در رابطه با تمایلات جنسی
نیاز به ارتقای معلومات در مورد بدن، مرتبط با پاسخ جنسی و لذت.
نیازمند به رسمیت شناختن ارزش لذت جنسی است که در طول زندگی انجام می شود.
نیاز به ارتقاء شناخت روابط جنسی.

نیاز به برابری جنسیتی.
نیازمند آزادی از انواع تبعیض بر اساس جنسیت است.
نیاز به احترام و پذیرش تفاوت های جنسیتی.

آمیزش جنسی در زندگی زناشویی یکی از مهم ترین عوامل برای گرم نگه داشتن زندگی و بی شک یکی از مهم ترین عوامل در خیانت ها و ارتباط های نامشروع می باشد که در صورت عدم توانایی در سکس و عدم توانایی در ارضای جنسی همسر باعث میگردد تا رابطه زناشویی به سردی گراییده و چه بسا به خیانت و اتفاقاتی جبران ناپذیر ختم گردد .

منابع:
health science
https://www.who.int

ابن سینا